K+  K-      A  A  A
brama

Zbiory Muzeum Gross-Rosen

Zbiory Muzeum Gross-Rosen zawierają:
I. ARCHIWALIA

 1. Dokumenty Pisane:
  – obozowe księgi zgonów (niekompletne): są to oryginały i kopie na mikrofilmach,
  – pamiętniki i relacje byłych więźniów
  – listy transportowe więźniów z innych obozów do KL Gross-Rosen, z obozu głównego do filii, z KL Gross-Rosen do innych obozów: w przeważającej większości są kopie, odpisy i powojenne rekonstrukcje,
  – kopie protokołów i akt procesowych w sprawach dotyczących obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i jego filii prowadzonych po wojnie,
  – kolekcje dokumentów zebranych przez byłych więźniów KL Gross-Rosen Romana Olszynę i Henryka Uchmana; jest to głównie powojenna korespondencja z byłymi współwięźniami,
  – wypisy z sądowych Akt Zgonów dotyczące więźniów KL Gross-Rosen.
 2. Dokumenty Pisane – Ankiety:
  formularz opracowany przez Muzeum zawierający pytania dotyczące pobytu w KL Gross-Rosen i jego filiach; formularz rozdawany jest byłym więźniom, a także ich rodzinom.
 3. Dokumenty Pisane – Listy:
  jest to  korespondencja więźniarska, która zawiera listy i karty pocztowe wysyłane przez więźniów  z KL Gross-Rosen, listy przychdzące do więźniów, a także tzw. grypsy, czyli listy wysyłane poza cenzurą obozową; są to oryginały i kopie;
  zbiór zawiera również listy pisane przez więźniów z więzień i innych obozów.
 4. Nagrania:
  relacje byłych więźniów nagrane na taśmach magnetofonowych i kasetach video; obecnie zbiór ten jest przenoszony na cyfrowe nośniki danych.
 5. Fotografie:
  w zbiorze tym znajdują się, w większości powojenne, zdjęcia obozu głównego jak i jego filii, zdjęcia byłych więźniów oraz członków załogi.
 6. Mapy:
  mapy i plany obozu głównego i jego filii,  w większości wykonanych odręcznie przez byłych więźniów.
 7. Mikrofilmy:
  na mikrofilmach i mikrofiszach znajdują się m.in. księgi zmarłych, karty rewirowe, listy transportowe, wykazy więźniów, korespondencja więźniarska, relacje byłych więźniów, akta procesowe oraz fragmenty artykułów prasowych dotyczące historii KL Gross-Rosen.

II. MUZEALIA
Muzealia stanowią zbiór, na który składają się:

 • przedmioty związane z funkcjonowaniem obozu, życiem i pracą więźniów; prycze, stoły, stołki, pasiaki, buty, miski, łyżki, pejcze, narzędzia pracy, numery więźniarskie
 • przedmioty wykonane przez byłych więźniów w czasie pobytu w obozie, jak i po wojnie,
 • przedmioty znalezione na terenie obozu podczas prac remontowo-konserwatorskich zachowanych obiektów poobozowych.