K+  K-      A  A  A
brama

Konkurs na prace plastyczne

opublikowane: 1 kwietnia 2009

„Przeciw przemocy- obóz koncentracyjny Gross-Rosen”

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy dla upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej ogłasza konkurs na prace plastyczne. Temat konkursu: „Przeciw przemocy- obóz koncentracyjny Gross-Rosen”. Konkurs adresowany jest do uzdolnionych artystycznie uczniów szkół gimnazjalnych na Dolnym Śląsku. Ma na celu m.in. wyrażenie artystycznej wizji sprzeciwu wobec przemocy na przykładzie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz zorganizowanie wystawy nagrodzonych prac w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Zgłoszenie do konkursu na dołączonym formularzu należy składać do 15 maja 2009 r.

Prace przyjmowane będą do 19 października 2009 r.

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Muzeum nastąpi 29 października 2009 r.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród.

– Regulamin konkursu
– Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN

konkursu: „Przeciw przemocy- obóz koncentracyjny Gross- Rosen”

Dla upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

ORGANIZATOR

Muzeum Gross- Rosen w Rogoźnicy
UCZESTNICY
Uzdolnieni artystycznie uczniowie szkół gimnazjalnych na Dolnym Śląsku.

CELE

–  spojrzenie z dzisiejszej perspektywy na fakty z okresu II wojny światowej, a tym samym wyrażenie własnych emocji z tym związanych w dowolnej formie plastycznej,

–  wyrażenie artystycznej wizji sprzeciwu wobec przemocy w ogóle na przykładzie obozu koncentracyjnego Gross – Rosen;

–  zachęcenie młodzieży do zajmowania aktywnych postaw wobec dziejącej się wokół agresji.

FORMA I TECHNIKA

Prace plastyczne wykonane w dowolnej technice i formie, np.: akwarela, grafika, plakat (A-4, A-3)

WARUNKI DOTYCZĄCE PRACY

Praca powinna:

–  być przygotowana indywidualnie przez ucznia pod merytorycznym kierunkiem nauczyciela i mieć autorski charakter.

–  zawierać tytuł adekwatny do prezentowanego zagadnienia;

–  wiązać się z tematem konkursu

–  posiadać metryczkę pracy wypełnioną przez autora (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, adres, telefon, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela)

Praca nie może być nagrodzona w innym konkursie.

Praca nie może powielać innych prac.

Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac powstałe w wyniku transportu pocztowego.

TERMINY

Do 15 czerwca 2009 r. – zgłoszenie udziału, forma pisemna- formularz zgłoszeniowy.

Do 19 października 2009 r. – przyjmowanie prac

29 października 2009 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Muzeum Gross- Rosen: www.gross-rosen.pl

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Muzeum Gross- Rosen w Rogoźnicy.

KRYTERIA OCENY

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum Gross- Rosen w Rogoźnicy

Komisja będzie brała pod uwagę:

–  twórczy charakter pracy;

–  interesującą i oryginalną formę przekazu,

–  artystyczny poziom pracy

–  zgodność z tematem konkursu

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna, nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu.

NAGRODY

Komisja Konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

Dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują zorganizowanie wystawy prac w Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy.

WYKORZYSTANIE PRAC

Muzeum zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w działalności, edukacyjnej, ekspozycyjnej i naukowej.

Autorzy zachowują prawo do prac i ich eksponowania z zaznaczeniem że została ona przygotowana na konkurs.

Prace z dopiskiem na kopercie : Konkurs „Przeciw przemocy-obóz koncentracyjny Gross – Rosen”  należy przesłać lub złożyć w: Muzeum Gross- Rosen, ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych lub w Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy, ul. Ofiar Gross- Rosen 26 58-152 Goczałków.

Informacji dotyczących konkursu udziela Dział Oświatowy (mgr Elżbieta Gibałka) Muzeum Gross- Rosen, ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych, tel. 074 84 215 80,

e-mail: d.oswiatowy@gross-rosen.pl

Informacje dotyczące ewentualnych zmian w terminarzu konkursu będą publikowane na stronie internetowej muzeum: www.gross-rosen.pl

Formularz

Zgłoszenie do udziału w konkursie

„Przeciw przemocy- obóz koncentracyjny Gross – Rosen ”

Dla upamiętnienia 70.rocznicy wybuchu II wojny światowej

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

Miejscowość:………………………………………………………………………………………………………………..

Ulica:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr domu:……………………………………………………………………………………………………………………..

Nr mieszkania:……………………………………………………………………………………………………………..

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane  szkoły:

Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………

Adres szkoły:  ……………………………………………………………………………………………………………….

Telefon ………………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis autora zgłoszonej pracy:……………………………………….

Podpis nauczyciela:…………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział w konkursie pt. „Przeciw przemocy-obóz koncentracyjny Gross – Rosen” na zasadach określonych w Regulaminie tego konkursu oraz na umieszczenie danych dotyczących realizatorów projektu w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osbowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem i wykorzystaniem dostarczonych projektów.

Podpis:………………………………………………..