K+  K-      A  A  A
brama

Wizyta Wicepremiera Grzegorza Schetyny

Opublikowane: 13 maja 2009

W ramach całorocznych obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 11 maja 2009 roku, o godz. 12:30 w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyło się spotkanie poświęcone ocenie stopnia realizacji projektu „KAMIENNE PIEKŁO KL GROSS-ROSEN”. Spotkanie uświetniła wizyta Wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Schetyny, ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Posłanka na Sejm RP Anna Zalewska, Poseł na Sejm RP Henryk Gołębiewski, Senator RP Stanisław Jurcewicz, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Piotr Borys, przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego Edwin Petrykat, byli więźniowie Ludwik Hofmann i Zenon Kicki, Sekretarz WKOPWiM  Jerzy Walewski, Prezes Fundacji „Kamieniołomy Gross-Rosen” Piotr Koral i członkini rady nadzorczej Fundacji Elżbieta Dec, Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej w Strzegomiu Henryk Radkowski, dziennikarze prasy, radia i telewizji.

Autorem projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen” – architekoniczno-przestrzennego zagospodarowania przestrzeni muzealnej w historycznym kamieniołomie jest wybitny architekt i artysta Mirosław Nizio. Cel budowy tego pomnika to upamiętnienie tysięcy więźniów z całej Europy, którzy ginęli i cierpieli w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Gross-Rosen w latach II wojny światowej. Realizacja projektu pozwoli też na przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych historycznych obiektów poobozowych oraz rozwinięcie przez Muzeum Gross-Rosen nowych form działalności edukacyjnej.

Spotkanie potwierdza słuszność dążeń władz Rzeczypospolitej oraz administracji samorządowej, a także działaczy społecznych do promowania Muzeum Gross-Rosen, jako ważnego elementu publicznej edukacji historycznej oraz uczynienia go wyrazistym punktem na mapie Polski i Europy upamiętniającym ofiary hitleryzmu. Jak powiedział w swoim wystąpieniu Wicemarszałek Piotr Borys: „… ten wspaniały projekt jest wyrazem naszego głębokiego szacunku dla (…) tysięcy ofiar, które w męczeńskiej śmierci oddały tutaj życie (…) jest to myślenie o przyszłości, nie zapominając o przeszłości. To wszystko co tutaj powstanie (…) jest wielkim projektem regionu, ale też Polski. (…) Pamiętajmy, że ta tragiczna przeszłość musi mieć swój wyraz w przyszłości…

Opracowany projekt konserwatorsko-budowlany i architektoniczno-przestrzenny na terenie Muzeum Gross-Rosen jest przedsięwzięciem unikalnym, oryginalnym i nowoczesnym,  znakomicie wpisującym się w europejskie i światowe trendy służące kultywowaniu pamięci i intensyfikowaniu historycznej działalności edukacyjnej. Unikatowość tego przedsięwzięcia podkreślił Senator Stanisław Jurcewicz mówiąc: „Tak jak ten projekt jest unikatowy, tak to miejsce jest unikatowe (…). Warto dla regionu, dla Polski i dla wiedzy w Europie stworzyć taki monument”. Swoje poparcie dla realizacji tego projektu wyrazili wszyscy obecni tam parlamentarzyści. Pani Poseł Anna Zalewska powiedziała: „Wszyscy dyskretnie, żeby nie przeszkadzać, będziemy uczestniczyć w poszczególnych fazach projektu i po to tu jesteśmy, żeby to zaświadczyć. (…) Wspólnie chcemy to przedsięwzięcie otwierać już dla młodych Polaków, młodych Europejczyków, którzy o polskiej i europejskiej tożsamości będą się tutaj uczyli”. Zaś Poseł Henryk Gołębiewski stwierdził: „Wyrażam przekonanie, że wspólnym wysiłkiem będziemy mogli pokonać [napotkane] trudności”.

Na zakończenie został odczytany list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, który nie mógł niestety osobiście uczestniczyć w spotkaniu.

Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod Pomnikiem-Mauzoleum.

Fragmenty wystąpienia Pana Wicepremiera Grzegorza Schetyny
… „jesteśmy tu po to,  żeby podkreślić, że pamiętamy o symbolach i pamiętamy o historii.  Chciałem serdecznie docenić i przekazać stąd wyrazy szacunku dla osób,  które tutaj spędziły miesiące i lata,  w tym piekle na ziemi.  Nasz Rząd,  myślę,  że wszyscy,  którzy mogą pomóc w tej sprawie zaangażują się.  Chcemy, […] żeby ten projekt był pamięcią historyczną,  ale żeby był nie tylko znakiem przeszłości, ale żeby powiedział młodym pokoleniom, co tu strasznego się działo. Chcielibyśmy,  i tak rozumiemy zaangażowanie Ministerstwa Kultury,  także Urzędu Marszałkowskiego w ten pierwszy krok projektu, wspólnego projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen”,  żeby to wspólne zaangażowanie dało nam zbudowanie symbolu, […] którym było Gross-Rosen, ale symbolu,  który pamiętając o przeszłości będzie dawał znak na przyszłość,  znak porozumienia,  budowy wspólnej europejskiej tożsamości.  To rzecz ważna i rozpisana pewnie na lata,  ale mam obietnicę Pana Dyrektora,  że wszyscy tutaj chcą się tym naprawdę zająć.  My deklarujemy,  myślę na poziomie Samorządu,  także Rządu,  zaangażowanie w te sprawy.  Bo to trzeba po prostu zrobić i ten czas jest dobry,  żeby takie zobowiązanie na siebie przyjąć,  co niniejszym czynię”.

Wernisaż wystawy „Więzieni za wiarę. Świadkowie Jehowy a hitleryzm”

Opublikowane: 28 kwietnia 2009

2 kwietnia 2009 r. w sali wystaw czasowych Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbył się wernisaż wystawy „Więzieni za wiarę. Świadkowie Jehowy a hitleryzm”. Ekspozycja przygotowana przez Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica, w części we współpracy z Muzeum Gross-Rosen prezentuje losy Świadków Jehowy w latach 1933-1945, ich prześladowanie i więzienie w różnych obozach koncentracyjnych, z uwzględnieniem KL Gross-Rosen.
W czasie otwarcia przedstawiciel „Strażnicy” wygłosił referat historyczny o „grupie więźniów z fioletowym trójkątem” w którym przedstawił przyczyny osadzania Świadków Jehowy w więzieniach i obozach koncentracyjnych oraz omówił postawy wyznawców Stowarzyszenia w okresie hitlerowskiego reżimu. w grupie ponad 100 gości, obecny był Pan Henryk Dornik, osadzony w KL Gross-Rosen za przekonania religijne. Były więzień opowiedział o swoich przeżyciach z obozu.
„Więzieni za wiarę” to ekspozycja o charakterze edukacyjnym prezentująca męczeństwo Świadków Jehowy w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Wystawa będzie eksponowana do końca lipca br.

Konkurs na prace plastyczne

Opublikowane: 1 kwietnia 2009

„Przeciw przemocy- obóz koncentracyjny Gross-Rosen”

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy dla upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej ogłasza konkurs na prace plastyczne. Temat konkursu: „Przeciw przemocy- obóz koncentracyjny Gross-Rosen”. Konkurs adresowany jest do uzdolnionych artystycznie uczniów szkół gimnazjalnych na Dolnym Śląsku. Ma na celu m.in. wyrażenie artystycznej wizji sprzeciwu wobec przemocy na przykładzie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz zorganizowanie wystawy nagrodzonych prac w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

Zgłoszenie do konkursu na dołączonym formularzu należy składać do 15 maja 2009 r.

Prace przyjmowane będą do 19 października 2009 r.

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Muzeum nastąpi 29 października 2009 r.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród.

– Regulamin konkursu
– Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN

konkursu: „Przeciw przemocy- obóz koncentracyjny Gross- Rosen”

Dla upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

ORGANIZATOR

Muzeum Gross- Rosen w Rogoźnicy
UCZESTNICY
Uzdolnieni artystycznie uczniowie szkół gimnazjalnych na Dolnym Śląsku.

CELE

–  spojrzenie z dzisiejszej perspektywy na fakty z okresu II wojny światowej, a tym samym wyrażenie własnych emocji z tym związanych w dowolnej formie plastycznej,

–  wyrażenie artystycznej wizji sprzeciwu wobec przemocy w ogóle na przykładzie obozu koncentracyjnego Gross – Rosen;

–  zachęcenie młodzieży do zajmowania aktywnych postaw wobec dziejącej się wokół agresji.

FORMA I TECHNIKA

Prace plastyczne wykonane w dowolnej technice i formie, np.: akwarela, grafika, plakat (A-4, A-3)

WARUNKI DOTYCZĄCE PRACY

Praca powinna:

–  być przygotowana indywidualnie przez ucznia pod merytorycznym kierunkiem nauczyciela i mieć autorski charakter.

–  zawierać tytuł adekwatny do prezentowanego zagadnienia;

–  wiązać się z tematem konkursu

–  posiadać metryczkę pracy wypełnioną przez autora (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, adres, telefon, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela)

Praca nie może być nagrodzona w innym konkursie.

Praca nie może powielać innych prac.

Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac powstałe w wyniku transportu pocztowego.

TERMINY

Do 15 czerwca 2009 r. – zgłoszenie udziału, forma pisemna- formularz zgłoszeniowy.

Do 19 października 2009 r. – przyjmowanie prac

29 października 2009 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Muzeum Gross- Rosen: www.gross-rosen.pl

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Muzeum Gross- Rosen w Rogoźnicy.

KRYTERIA OCENY

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum Gross- Rosen w Rogoźnicy

Komisja będzie brała pod uwagę:

–  twórczy charakter pracy;

–  interesującą i oryginalną formę przekazu,

–  artystyczny poziom pracy

–  zgodność z tematem konkursu

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna, nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu.

NAGRODY

Komisja Konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

Dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują zorganizowanie wystawy prac w Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy.

WYKORZYSTANIE PRAC

Muzeum zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w działalności, edukacyjnej, ekspozycyjnej i naukowej.

Autorzy zachowują prawo do prac i ich eksponowania z zaznaczeniem że została ona przygotowana na konkurs.

Prace z dopiskiem na kopercie : Konkurs „Przeciw przemocy-obóz koncentracyjny Gross – Rosen”  należy przesłać lub złożyć w: Muzeum Gross- Rosen, ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych lub w Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy, ul. Ofiar Gross- Rosen 26 58-152 Goczałków.

Informacji dotyczących konkursu udziela Dział Oświatowy (mgr Elżbieta Gibałka) Muzeum Gross- Rosen, ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych, tel. 074 84 215 80,

e-mail: d.oswiatowy@gross-rosen.pl

Informacje dotyczące ewentualnych zmian w terminarzu konkursu będą publikowane na stronie internetowej muzeum: www.gross-rosen.pl

Formularz

Zgłoszenie do udziału w konkursie

„Przeciw przemocy- obóz koncentracyjny Gross – Rosen ”

Dla upamiętnienia 70.rocznicy wybuchu II wojny światowej

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

Miejscowość:………………………………………………………………………………………………………………..

Ulica:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr domu:……………………………………………………………………………………………………………………..

Nr mieszkania:……………………………………………………………………………………………………………..

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane  szkoły:

Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………

Adres szkoły:  ……………………………………………………………………………………………………………….

Telefon ………………………………………………………………………………………………………………………..

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis autora zgłoszonej pracy:……………………………………….

Podpis nauczyciela:…………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział w konkursie pt. „Przeciw przemocy-obóz koncentracyjny Gross – Rosen” na zasadach określonych w Regulaminie tego konkursu oraz na umieszczenie danych dotyczących realizatorów projektu w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osbowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem i wykorzystaniem dostarczonych projektów.

Podpis:………………………………………………..

Konkurs

Opublikowane: 1 kwietnia 2009

„Wojenne losy mojej rodziny 1939-1945”

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy dla upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej ogłasza konkurs na temat: „Wojenne losy mojej rodziny 1939-1945”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na Dolnym Śląsku. Ma na celu m.in. zachęcenie młodzieży do aktywnego gromadzenia, badania różnorodnych źródeł historycznych oraz prezentowania historii swoich bliskich. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenie do konkursu na dołączonym formularzu należy składać do 15 maja 2009 r.

Do konkursu można zgłaszać opracowane przez uczniów (także w formie prezentacji multimedialnej) i niepublikowane relacje świadków, zbiory dokumentów lub zdjęć z okresu II Wojny Światowej.
Prace przyjmowane będą do 19 października 2009 r.

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Muzeum nastąpi 30 października 2009 r.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród.

– Regulamin konkursu
– Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN

konkursu: „Wojenne losy mojej rodziny 1939-1945”

Dla upamiętnienia 70.rocznicy wybuchu II wojny światowej

ORGANIZATOR

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
UCZESTNICY
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na Dolnym Śląsku.

CELE

–  zachęcenie młodzieży do aktywnego gromadzenia, badania różnorodnych źródeł historycznych oraz prezentowania historii swoich bliskich;

–  zachęcenie do twórczych poszukiwań i odkrywania przeszłości w sposób bezpośredni i niebanalny;

–  budzenie wrażliwości na losy innych i szacunku dla osób, które przeżyły okres wojny;

–  pozyskanie z rodzinnych archiwów ciekawego materiału wspomnieniowego i zdjęciowego.

–  zaprezentowanie dziejów własnej rodziny w powiązaniu z losami ojczyzny.

FORMA PRAC

Niepublikowane, relacje świadków (dziennik, wspomnienie) lub zbiór zdjęć, dokumentów opracowane przez uczestników albo nowatorska prezentacja multimedialna.

WARUNKI DOTYCZĄCE PRACY

Praca uczniów indywidualna lub zbiorowa, przygotowana pod kierunkiem nauczyciela
powinna:

–  zawierać tytuł adekwatny do treści

–  być przygotowana indywidualnie lub zbiorowo pod merytorycznym kierunkiem nauczyciela

–  być twórczym i samodzielnym opracowaniem zebranych przez autora/autorów źródeł historycznych np. dokumentów pisanych, wspomnień i relacji ustnych, nagrań video i audio, fotografii.);

–  dotyczyć konkretnej rodziny lub osoby,

–  przedstawiać losy świadków historii z nim związanych

–  posiadać metryczkę pracy wypełnioną przez autora (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, adres, telefon, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela)

Praca nie może powielać innych publikacji  (także internetowych).

Praca nie może być nagrodzona w innym konkursie.

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w wyniku transportu pocztowego.

TERMINY

Do 15 czerwca 2009 r. – zgłoszenie udziału, forma pisemna- formularz zgłoszeniowy.

Do 19 października 2009 r. – przyjmowanie prac

30 października 2009 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Muzeum Gross-Rosen: www.gross-rosen.pl

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

KRYTERIA OCENY PRAC

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Kryteria oceny:

–  merytoryczna poprawność prezentowanych problemów;

–  unikalność wykorzystanych źródeł historycznych,

–  twórczy charakter pracy,

–  interesująca i oryginalna forma przekazu, adekwatna do prezentowanego zagadnienia,

–  patriotyczne walory pracy,

–  samodzielność w formułowaniu opinii, poszukiwaniu i analizowaniu materiałów.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu.

NAGRODY

Komisja Konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

WYKORZYSTANIE PRAC

Muzeum zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w działalności edukacyjnej, ekspozycyjnej i naukowej.

Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została ona przygotowana na konkurs.

Prace z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Wojenne losy mojej rodziny 1939-1945”
należy przesłać lub złożyć osobiście w: Muzeum Gross-Rosen, ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych lub w Muzeum Gross–Rosen w Rogoźnicy, ul. Ofiar Gross–Rosen 26, 58-152 Goczłków.
Informacji dotyczących konkursu udziela Dział Oświatowy Muzeum Gross-Rosen, (mgr Elżbieta Gibałka) Wałbrzych ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych, tel. 074 84 215 80, email: d.oswiatowy@gross-rosen.pl
Informacje dotyczące ewentualnych zmian w terminarzu konkursu będą publikowane na stronie internetowej muzeum: www.gross-rosen.pl

Formularz

Zgłoszenie do udziału w konkursie

„Wojenne losy mojej rodziny 1939-1945”

Dla upamiętnienia 70. rocznicy II wojny światowej

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko  …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Adres:

Miejscowość:………………………………………………………………………………………………..

Ulica:………………………………………………………………………………………………………….

Nr domu:…………………………………………………………………………………………………….

Nr mieszkania:……………………………………………………………………………………………..

E-mail:………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy:

………………………………………………………………………………………………………………….

Dane  szkoły:

Nazwa:………………………………………………………………………………………………………..

Adres szkoły:  ……………………………………………………………………………………………..

Telefon ……………………………………………………………………………………………………….

e-mail:………………………………………………………………………………………………………..

Podpis autora zgłoszonej pracy:……………………………………….

Podpis nauczyciela:…………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział w konkursie pt.Wojenne losy mojej rodziny 1939-1945” na zasadach określonych w Regulaminie tego konkursu oraz na umieszczenie danych dotyczących realizatorów projektu w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osbowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem i wykorzystaniem dostarczonych projektów.

Podpis:………………………………………………..

Pamięci hm. Floriana Marciniaka

Opublikowane: 30 marca 2009


21.02.2009 r. harcerze z Komendy Hufca ZHP w Świdnicy oraz Szczepu ZHP „Dziś, jutro, pojutrze” ze Strzegomia uczcili 65. rocznicę śmierci w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów Floriana Marciniaka.

O godzinie 17. na terenie Muzeum przy tablicy pamiątkowej poświęconej Florianowi Marciniakowi odbył się uroczysty apel.

Harcerze złożyli wieniec, zapalili znicze.

W uroczystości uczestniczyło ok. 200 harcerzy, członkowie rodziny Floriana Marciniaka i pracownicy Muzeum Gross-Rosen.

W dalszej części uroczystości kadra harcerska spotkała się w Strzegomiu z członkami rodziny Naczelnika. Delegowany na spotkanie pracownik Muzeum Gross-Rosen przedstawił aktualny stan wiedzy dotyczącej związków Floriana Marciniaka z KL Gross-Rosen. Była to także okazja do dyskusji merytorycznej. Uczestnicy spotkania postanowili współpracować w zbieraniu informacji i dokumentowaniu wojennych losów Floriana Marciniaka oraz innych harcerzy prawdopodobnie uwięzionych z nim w KL Gross-Rosen.

Prelekcje dr Anny Wickiewicz

Opublikowane: 8 grudnia 2008

Dnia 02.12.2008r. Muzeum zaprosiło uczniów Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu na prelekcje dr Anny Wickiewicz z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach o „Książce w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939-1945)”.
Ilustracją tego spotkania była wystawa pod takim samym tytułem prezentowana w Muzeum Gross-Rosen.
Prelekcja zapoczątkowała realizację projektu edukacyjnego, poświęconego tematyce obozów koncentracyjnych i jenieckich.
Do końca lutego 2009 r. młodzież z Gimnazjum uczestniczyć będzie w zajęciach warsztatowych i prelekcjach prowadzonych przez pracowników Muzeum.

Wystawa 03.12.2008 r.

Opublikowane: 8 grudnia 2008

Od dnia 03 grudnia br. do końca marca 2009 w sali wystaw czasowych Muzeum Gross-Rosen można zobaczyć ekspozycję zatytułowaną „Proces Norymberski – Zbrodniarze i ich Ofiary”.
Przypomina ona znane z historii fakty związane z działalnością III Rzeszy. Znaczną część ekspozycji poświęcono barbarzyńskim metodom prowadzenia wojny, egzekucjom, obozom koncentracyjnym i zagłady.
Czy osoby winne zostały ukarane?
Zachęcamy do obejrzenia wystawy, która może ułatwić odpowiedź na to trudne pytanie.
Wystawę wypożyczono z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

Prace remontowo-konserwatorskie budynku tkalni więźniarskiej

Opublikowane: 4 grudnia 2008

W roku 2008 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego zrealizowano zadanie pn.:

„Prace remontowo-konserwatorskie budynku dawnej tkalni więźniarskiej na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen”
Zadanie wykonano w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe” (Priorytet 1-Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych).
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Wizyta Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opublikowane: 18 października 2008

Spotkanie z Panią Moniką Smoleń Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

16 października br. w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy odbyło się spotkanie z Panią Moniką Smoleń Wiceministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w nim wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Pani Renata Adam oraz Pan Edwin Petrykat, Pan Piotr Koral Prezes Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen, Pan Robert Kropiwnicki Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego „Arleg” w Legnicy oraz dyrekcja Muzeum.

W trakcie spotkania i po prezentacji multimedialnej, Panią Minister szczegółowo zapoznano z działaniami dotyczącymi planowanej realizacji projektu architektoniczno-przestrzennego pomnika „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen” w historycznym kamieniołomie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy. Omówiono i zaprezentowano stan prac konserwatorsko-budowlanych i ekspozycyjnych na terenie Muzeum. Pani Minister zwiedziła m.in. monograficzną wystawę stałą „KL Gross-Rosen 1941-1945, historyczny kamieniołom, ekspozycję sztuby więźniarskiej w baraku „francuskim”, ścianę śmierci, krematorium i miejsce upamiętnień.

Wizyta Muzeum Holokaustu

Opublikowane: 17 października 2008

Pan Jacek Nowakowski w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

3 października br. przebywał z wizytą w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy Pan Jacek Nowakowski z United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.
W czasie swojego pobytu gość zapoznał się z historią powstania i funkcjonowania obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, w tym kamieniołomu – miejsca pracy i śmierci więźniów, obejrzał film oraz wystawę monograficzną „KL Gross-Rosen 1941-1945”.
Gościa zapoznano również z aktualną działalnością Muzeum m.in. związaną z pracami remontowo-konserwatorskimi obiektów poobozowych, działalnością naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną oraz działaniami dotyczącymi realizacji projektu architektoniczno-przestrzennego pomnika „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen”.